مهاجرت به نوااسکوشیا از طریق تخصص پزشکی

مهاجرت به نوااسکوشیا از طریق تخصص پزشکی

مهاجرت به نوااسکوشیا از طریق تخصص پزشکی Physician Nova Scotia یکی از راههای مهاجرت پزشکان به کانادا می باشد .سازمان بهداشت نوااسکوشیا و مرکز بهداشت این ایالت از طریق این برنامه اقامتی جهت تامین نیروی های مورد نیاز خود اقدام می نمایند . این سازمانها جهت در صورتی که برای موقعیت های شغلی خود امکان استخدام از میان شهروندان کانادایی را نداشته باشند می توانند جهت ارائه جاب آفر به نیروهای خارجی اقدام نمایند .

مهاجرت به نوااسکوشیا از طریق تخصص پزشکی

پرشکان متقاضی مهاجرت به نوااسکوشیا کانادا در صورتی که شرایط برنامه مهاجرت به نوااسوشیا از طریق تخصص پزشکی را داشته باشند می توانند جهت اخذ ویزا و مهاجرت به کانادا اقدام نمایند . این برنامه مهاجرت پزشکان ، به اداره بهداشت نواسکوشیا Nova Scotia Health Authority – NSHA و مرکز بهداشت Izaak Walton Killam Health Centre – IWK این امکان را میی دهد تا اسپانسر پزشکان بین المللی گردند .

شرایط مهاجرت پزشکان به نوااسکوشیا

پزشکان متقاضی مهاجرت به کانادا که تمایل به زندگی در ایالت نوااسکوشیا را داشته باشند با در نظر گرفتن شرایط زیر می توانند جهت اخذ اقامت کانادا اقدام نمایند .

پزشکان متقاضی این برنامه اقامتی می بایست جهت اخذ تاییدیه از اداره بهداشت نواسکوشیا NSHA و یا مرکز بهداشت IWK اقدام نمایند .
اخذ گواهی تایید مخصوص پزشکان در نواسکوشیا licensure with the College of Physicians and Surgeons of NS
و اخذ جاب آفر از اداره بهداشت NSHA و یا مرکز بهداشت IWK نوااسکوشیا بصورت رسمی و در سربرگ سازمان مربوطه
پزشکان متخصص که قصد اقدام از طریق برنامه مهاجرت پزشکان به نوااسکوشیا را دارند می بایست وظایف شغلی آنها در طبقه بندی مشاغل کانادا متناسب با ناک NOC3111 باشد .
پزشکان عمومی و پزشکان خانواده که تمایل به اقدام از طریق این برنامه مهاجرتی دارند می بایست حرفه و وظایف شغلی آنها در طبقه بندی مشاغل کانادا ناک NOC3112 باشد .

این مطلب را هم بخوانید:
تحصیل در کانادا بدون نیاز به مدرک زبان ، ویزای تحصیلی بدون آیلتس

ایالت نوااسکوشیا دارای برنامه های اقامتی متنوعی می باشد . جهت آشنایی با شرایط این برنامه ها ، روش های اقامت و مهاجرت به نوااسکوشیا کانادا را مطالعه نمایید .

همچنین کانادا دارای برنامه های اقامتی فدرال نیز می باشد . جهت آشنایی با این برنامه ها شرایط اقامت کانادا از طریق برنامه های فدرال را بررسی نمایید .

یکی از فاکتورهای مهم جهت تصمیم گیری برای مهاجرت هزینه های مهاجرت و زندگی می باشد . جهت آشنایی با این مخارج ، هزینه زندگی در کانادا را مطالعه نمایید .

پیام بگذارید